GÓI DATA CHO DCOM

D900

84 GB tốc độ cao
12 tháng
900.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D500

48 GB tốc độ cao
12 tháng
500.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D300

24 GB tốc độ cao
6 tháng
300.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D200

20 GB tốc độ cao
30 ngày
200.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D120

12 GB tốc độ cao
30 ngày
120.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D90

10 GB tốc độ cao
30 ngày
90.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D70

7 GB tốc độ cao
30 ngày
70.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D50

3,5 GB tốc độ cao
30 ngày
50.000đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY

D30

2,5 GB tốc độ cao
30 ngày
30.000 đ
CHI TIẾT
ĐĂNG KÝ NGAY